Roberto Giacobbo im Programm:

International Journalism Festival 2017