Martin Lopatka im Programm:

Data Natives Konferenz 2018